Kalendarium

Ostatnia edycja: 2020-08-30 23:30:48

KALENDARIUM  KONFEDERACJI  OSTWALDZKIEJ

 • 9 Cresaima 1336 - W wyniku zawieruchy wojennej oraz wzajemnego wykrwawienia się armii vanthijskiej i sił “sprzymierzonych zdrajców” Ostwald wywołuje rebelię, uzyskuje niepodległość, a ludność odcina się od pierwotnych pochodzeń, uznając się za Konfederatów - samorządnych potomków antyfeudalnej rewolty!
 • 5 Festyar 1337 - Decyzją wszech społeczną ustalono oficjalny ustrój państwa jako republikański, z jednoczesnym zniesieniem władzy państwowej, opartej o zależności feudalne. Uwłaszczono chłopstwo, zniesiono podatki, oddano władzę skupionym w Radach Miejskich urzędnikom, cechom, gildiom i Patrycjuszom, a także ustanowiono funkcje reprezentacyjne ‘Burgmeistra’ na poziomie komuny miejskiej oraz ‘Landamanna’ na poziomie kantonu, na które kandydować mogą obywatele. Przystąpiono też do prac legislacyjnych, mających na celu zabezpieczenie ładu prawnego w kraju po militarnych perypetiach.
 • 18 Festyar 1337 - Pobieżnie sklecony przez przedstawicieli Rad Miejskich oraz Patrycjuszy zestaw praw ‘Burgrecht’ zostaje odczytany publicznie we wszystkich kantonach Ostwaldu, a po zaakceptowaniu przez społeczeństwo formalnie wchodzi w życie. Od tego momentu prawo agresywnie chroni własność, wolność oraz konfederacki charakter państwa. Zakazuje się opodatkowania obywateli, formowania instytucji państwowych poza bezpośrednią kontrolą społeczną, a ponadto: Nie wprowadza się jednolitej polityki monetarnej ani środka płatniczego oraz delegalizuje niewolnictwo, nieróbstwo i wszystkie rasy prócz ludzi, elfów i krasnoludów. Dzień 9 Cresaima zostaje przyjęty jako Konfederackie Święto Niepodległości.
 • 11 Rasber 1337 - 8 Sakhal 1342 - Cechy rzemieślnicze oraz gildie kupieckie usiłują przejąć całość rządów w Ostwaldzie i drastycznie umacniają swoje pozycje, starając się obsadzić funkcje Burgmeistrów i Landamannów zależnymi od siebie przedstawicielami. Patrycjusze koncentrują swoje wpływy w Obernfurcie - nieformalnej stolicy Konfederacji. Wykształca się stronnictwo “Wolnościowców”, popierających politykę urzędników Rad Miejskich oraz dążących do uczynienia z Ostwaldu bajecznie bogatej “Konfederacji Kupieckiej” w dalszej przyszłości.
 • 20 Axumel 1339 - 14 Kahal 1347 - Trwają ruchy imigracyjne rodzin elfich najemników biorących udział w wojnie po stronie Konfederacji oraz najrozmaitszych dysydentów tejże proweniencji, a także krasnoludów spragnionych nowych możliwości rozwoju swego rzemiosła. Ostatecznie liczba elfów sięga wedle szacunków do 10%, a krasnoludów 1% populacji Ostwaldu. Społeczeństwo jednak zachowuje podejrzliwy stosunek do tych pierwszych, zaś drugich pokątnie chwali za pracowitość i zacięcie technologiczne.
 • 3 Penhari 1344 - Sigismund Lochaber, przewodniczący Porozumienia Cechów Miejskich, obawia się oddania zbyt dużej władzy w ręce urzędników i podejmuje starania mające na celu konsolidację wszystkich cechów, gildii i stowarzyszeń w Ostwaldzie pod sztandarem rewolucji anarchistycznej. W efekcie wykształcają się stronnictwa anarchomilitarystycznych “Ekstremistów” i “Opozycjonistów”, dążących do zniesienia lub znacznego ograniczenia władzy urzędników Rad Miejskich, Burgmeistrów i Landamannów na rzecz cechów rzemieślniczych oraz rozmaitych stowarzyszeń zbrojnych.
 • 17 Axumel 1352 - Prawie cała diaspora krasnoludzka osiada w górzystych przyległościach Gmunstadt, skąd kontroluje postępy prac górniczych i produkcyjnych. Zorientowawszy się względem praktycznie nieograniczonych możliwości samostanowienia, ani myślą o opuszczeniu Ostwaldu - w efekcie wykształca się szczątkowe stronnictwo ‘Mechanistów’, zrzeszające ludzkich i krasnoludzkich inżynierów oraz wynalazców, acz niechętnie roszczące sobie prawa do uzysku wpływów politycznych.
 • 24 Yomrqah 1359 - Po kilkuletnim okresie względnej stabilizacji gospodarczej, Gabriel Angreifer, jeden z Patrycjuszy, obejmuje przy pomocy resztek majątku częściową kontrolę nad kopalnią żelaza w Buchse, a przy życzliwości kadr i kuźnic sowicie opłacanych ‘Mechanistów’ próbuje opracować metody fryszowania żelaza, aby zwiększyć jakość produkowanego zeń oręża. Ryzykowna inicjatywa zyskuje wielu przeciwników, także wśród samych ‘Mechanistów’, niechętnych do dzielenia się sekretami z sędziwym urzędasem.
 • 15 Rasber 1362 do chwili obecnej - Zapoczątkowany przez dowódców Wolnej Kompanii Ostwaldzkiej proces inkorporowania “Gwary Kaprali” jako jednego z powszechnie używanych języków zaowocował wykształceniem się dużej liczby zróżnicowanych gwar. Doszło do skrajności, w której niektóre cechy, gildie, a nawet rody posługują się opracowaną przez siebie, własną gwarą.
 • 9 Cresaima 1365 - Data szczególnego Święta Niepodległości, podczas którego miały miejsce ogólnokrajowe przećwiczenia cechowych oraz miejskich formacji milicyjnych i obrzędy religijne ku czci Welesa i Jaryły. W czasie ich trwania pojawili się też głosiciele nowego bóstwa, Ordina, który prędko zyskał zwolenników oraz miano “Pana Wojny” z uwagi na swą militarystyczną naturę, skądinąd wyjątkowo bliską Ostwaldczykom.
 • 21 Penhari 1369 do chwili obecnej - Południowo-wschodnie oraz zachodnie rubieże Konfederacji zajęte i okupowane są przez raubritterów, którzy poszukiwani w swoich krajach chętnie zbiegają do Ostwaldu by uniknąć stryczka. Zbójcerstwo korzysta z sieci ufortyfikowanych kryjówek dla przeprowadzania ataków i zasadzek na kupieckie karawany, czym daje się we znaki milicji i brygandom. W sprzyjających warunkach urządzają też łupieżcze rajdy na przedpola komun miejskich. Sami raubritterzy są absolutnie wyjęci spod prawa i walczą z każdym przejawem władzy.
 • 12 Nathmel 1371 do chwili obecnej - Zwycięska rewolta antyfeudalna spowodowała zajęcie ruin osad miejskich na północy oraz północnym-zachodzie Ostwaldu przez anarchistycznych raubritterów, którzy odrzucają wszelkie formy władzy nad sobą i atakują każdego, kto się do nich zbliży. Obawiając się ciągłych ataków zbójcerzy, renegatów oraz grasujących potworów, Konfederaci umocnili i zabezpieczyli pas graniczny z północą, do kontrolowania której roszczą sobie wyłączne prawo. Rozpoczęto także przygotowania ekspedycyjne.
 • 1 Festyar 1372 - Znaczne wzbogacenie się mieszkańców Buchse na handlu rudą żelaza, korzennymi przyprawami oraz obsłudze szlaków handlowych spowodowało lawinowy wzrost niechęci sąsiadującego Letzten, które już zagroziło konfliktem zbrojnym. Pojawiają się też plotki, jakoby cechy i gildie z Buchse aspirowały do zdeklasowania Obernfurtu jako nieformalnej stolicy Ostwaldu.
Wróć do strony głównej