[FG] Zjazd Homański - Federacja

Przeglądano 199 razy

wiesc2_1

W Irdii stolicy Irimgardu, dnia 20 Webala podpisano między czterema państwami pakt o zawiązaniu Federacji. Twór ten miał pomóc w walce z zagrożeniami, jakie czyhały na państwa podejmujące się wypracowania takiej formy sojuszu.

Natychmiastowego wsparcia wymagał Careogród. Po ostatnich klęskach reorganizacji wojskowej potrzebował Irimgard. Cesarstwo po ostatnich zmianach, nie było w stanie walczyć w pojedynkę, podobnie jak Amarth.

Zorganizowania zgromadzenia wszystkich istot, które chciały twierdzić, że mają wpływ na swój los, powzięła się Radna Homany, Bijel Heron wołana Czaplą.

Debata odbyła się w amfiteatrze, w ogrodach pałacu królewskiego Irdii, do niedawna znanej jeszcze jako Homana, w którą włączyli się sami władcy Thorlin Rion (Cesarstwo), Ethan (Irimgard), Suon’ray (Amarth) i Furin Bòrd-na-Gàidhlig (Careogród)

Dyskusją kierował Herold, a towarzyszyli mu skrybowie, którzy skrupulatnie zapisywali każde wypowiedziane słowo dla potomnych. W księgach wyłuszczone zostały, poruszone na zjeździe tematy:

 

  1.       Granice Federacji – ścisłe określenie granic terytorialnych Amarth, Careogrodu, Cesarstwa i Irimgardu.
  2.       Kontrola granic – wzmocnienie granic zewnętrznych Federacji, budowa sieci strażnic i zamków warownych, przy jednoczesnym wprowadzeniu swobody przemieszczania się wewnątrz Federacji obywatelom krajów członkowskich.
  3.       Ustanowienie stolicą Federacji Irdii – jednoczesnej stolicy Irimgardu, wcześniej zwaną Homaną.
  4.       Władza Federacji – ustanowienie Cesarza Thorlina Riona Wielkim Kanclerzem Federacji, z określeniem długości kadencji do lat 5. Określenie przywilejów i obowiązków jednostek organizacyjnych Federacji.
  5.       Podział administracyjny – wprowadzenie nowego systemu podziału terytoriów krajów członkowskich na podobieństwo Cesarstwa (księstwa, prowincje) za wyjątkiem Careogrodu.
  6.       Siły zbrojne – utworzenie wspólnej armii federacyjnej, plany przegrupowania wojsk na obszary najbardziej zagrożone inwazją ze strony nieprzyjaciela. Ustanowienie Cesarskiego Bluszczu jako jednostki wywiadowczej Federacji. Wprowadzenie nakazu utrzymywania wojsk będących w gotowości do wcielenia do armii Federacji.
  7.       Zagrożenia – określenie zagrożeń Federacji w postaci: inwazji Daakarów na kontynent; pojawienia się Armii Cienia, Czarnej Zguby, Magusa; problemu pieczęci rozlokowanych w różnych miejscach Fallathanu, braku szlaków handlowych w Amarth, zaniku magii teleportacji.
  8.       Komunikacja – wprowadzenie usprawnień w komunikacji i przemieszczaniu się, ustanowienie przejścia między Irimgardem a Amarth, w miejscu wyrwy w Wielkim Murze.
  9.       Przyszłość – rozważenie przyjmowania nowych państw w poczet krajów członkowskich Federacji, nawiązanie paktów pokojowych z państwami ościennymi, a także renegocjacja już istniejących sojuszów.

Najwyraźniej w kronikach swoją obecnością i komentarzami zapisała się Anamitra jako przedstawicielka Cesarstwa. Proponowała ona rozwiązania usprawniające komunikację i podróże, a także dostarczanie listów. W swoim imieniu prosiła całą Federację o wspólną wymianę doświadczeń, wiedzy i zdobyczy naukowych między sobą.

Kolejno Raist również przedstawiciel Cesarstwa optował za wzmocnieniem obrony na granicy Morza Irimgardzkiego, zarówno od strony Irimgardu jak i Cesarstwa. Popierał włączenie Dekonngu w skład Federacji, ale był przeciw włączeniu do nowo powstałego tworu sojuszniczego Urrthorror.

Kedholt także z Cesarstwa wyrażał wsparcie dla rozbudowy strażnic na granicach Federacji, ale był całkowicie przeciwny rozszerzeniu Federacji o Urrthorror i Dekonng. Proponował za to utworzenie paru głównych, szerokich szlaków mających ułatwić poruszanie się wojsk, a w czasie pokoju handlarzy.

Itean z Cesarstwa, ograniczył się do postrzegania Mgły jako zagrożenia istniejącego wyłącznie wewnątrz Federacji. Był przeciwny idei rozszerzania granic Federacji na tym etapie jej działania.  Zalecał ostrożność w relacji do sąsiadów, skłaniając się ku izolacji ościennej, skupiając uwagę na tym, co najważniejsze, czyli rozwoju Federacji w aspekcie gospodarczym i militarnym. W pełni popierał pomysł utworzenia przejść w Wielkim Murze między Irimgardem, a Amarth. Przedstawił propozycję utworzenia sieci traktów, które miałyby ułatwić zarówno handel jak i przemieszczanie się wojsk na terenie Federacji.

Shed przedstawiciel Amarth, wyrażał poparcie dla swobodnego przemieszczania się wojsk Federacji, poprzez otwarcie granic, a także dla utworzenia armii z ochotników, która wg niego była by wydajniejsza. Proponował mieszanie się oddziałów Federacji w jedną armię. Zwracał uwagę na zbytnie rozciągnięcie granic do obrony i idące za tym zagrożenia. Pragnął współdziałać ze Zjednoczonymi Republikami Kupieckimi do czego zachęcał innych, w celu zdobywania większej ilości potwierdzonych informacji o wrogach. Oferował swoich ludzi z Necrum Ferox do pomocy całej Federacji by usprawnić komunikację.

Faelivnir przedstawiciel Republiki Cantiki, wraz z Vejne z Republiki Aer Andor, reprezentowali Zjednoczone Republiki Kupieckie odpowiedzialnie broniąc interesu Związku na zgromadzeniu, odpierając ataki zgromadzonych oraz przypominając o traktacie pomiędzy nimi, a Cesarstwem. Wyrazili pełne zaangażowanie do dalszej współpracy z Federacją.

Kage jedyny przedstawiciel Xeh’hery, zwracał uwagę na zagrożenie jakim są Daakarowie w sojuszu z Wutanem. Przypominał o zagrożeniu jakie niesie Mgła i zapewniał pełną gotowość do współdziałania z Federacją.

Obrady zakłóciło pojawienie się Magusa, jak jedni twierdzili wroga, inni sprzymierzeńca, który mimo zabezpieczenia miejsca przez Irimgardzkich Magobójców, pojawił się jak gdyby nigdy nic i tak samo zniknął.

Podczas swojego krótkiego wystąpienia przed zgromadzonymi mieszkańcami Fallathanu, ten okryty złą sławą mag, zasugerował otwarcie ostatniej pieczęci jaka znajdowała się w Mekasato i podał sposoby na to, argumentując swoją niecodzienną propozycję, wybraniem mniejszego zła, w rychle nadchodzącym Końcu.

Autor wieści: Bijel 
MG prowadzący: Bijel 
Link do sesji: www.kf2.pl 
Link do grafiki: http://www.manapool.co.uk/wp-content/uploads/2011/12/assassins-creed-colosseum.jpg
Autor grafiki: Screen z gry Assasins Creed: Brotherhood